Tagasiside

Kaebuste lahendamise kord

Kaebuste ja ettepanekute lahendamise eesmärgiks on info kogumine asutuse teenuste kvaliteedi kohta, asutuse teenuste kvaliteedi parandamine ja külastajate rahulolu tagamine.

  1. Kaebuste ja ettepanekute esitamise õigus on kõigil asutuse külastajatel, nende seaduslikel esindajatel, lähedastel.
  2. Kaebusi ja ettepanekuid saab esitada kirjalikult ning kaebuses peab olema märgitud kaebaja nimi või esindaja nimi, kaebuse aluseks olevad asjaolud, nõue ning tagasiside saamise soov ja viis (posti teel või e-postiga) ning lisatud kontaktandmed.
  3. Kirjaliku kaebuse või ettepaneku võib edastada asutuse registratuuri või asutuse juhatajale, saata e-posti teel info@silmalaser.ee või posti teel aadressil Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn.
  4. Suuliselt võib ettepaneku esitada vahetult asutuse töötajatele või juhatajale ning eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist.
  5. Anonüümseid ettepanekuid ja kaebusi ei menetleta.
  6. Ettepanekud ja kaebused käsitleb asutuse juhataja koos töötajatega.
  7. Kõigile kirjalikele ettepanekutele ja kaebustele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödudes, avaldajale sobival viisil.
  8. Ettepanekud ja kaebused võetakse arvesse asutuse töö korraldamisel ning tegevusplaanide koostamisel.