Kasutustingimused

Broneerimissüsteemi kasutustingimused

 1. Patsient saab tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemi broneerimissüsteemi keskkonnas (edaspidi Broneerimissüsteem) registreerida aega eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule (edaspidi aega broneerida). Aega saab broneerida tervishoiuteenuse osutaja tasulisele vastuvõtule.
 2. Broneerimissüsteemis saab aega broneerida nii iseendale kui ka teisele isikule (nt lastele ja teistele lähedastele). Ravijärjekorra pidamisel juhindutakse sotsiaalministri kehtestatud „Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded“. Info ravijärjekorra pidamise nõuete kohta leiate siit.
 3. Aega ei saa broneerida kasutaja, kellel on vastava tervishoiuteenuse osutaja ees tasumata rahalisi kohustusi.
 4. Tasuliste visiitide eest maksab osutatud tervishoiuteenuse eest täies ulatuses patsient ning patsiendil tuleb aega broneerides tasuda ettemaksuna kas kogu tasu tasulise tervishoiuteenuse eest või osa sellest, võttes endale kohustuse tasuda ülejäänud tasu tervishoiuteenuse eest enne tervishoiuteenuse osutamist ettemaksuna.
 5. Aeg on broneeritud pärast Broneerimissüsteemi poolt nõutud makse edukat sooritamist. Detailid broneeringu ja makse kohta, samuti tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse tervishoiutöötaja nimi ja telefoninumber edastatakse patsiendi sisestatud elektronposti aadressile pärast aja broneerimist.
 6. Patsiendile saadetakse võimalusel Broneerimissüsteemist broneeritud aja kohta meeldetuletusega elektronkiri ja/või SMS-sõnum, mis saadetakse patsiendi poolt Broneerimissüsteemis avaldatud elektronposti aadressil või mobiiltelefoni numbril 2 kalendripäeva enne vastuvõtu toimumist. Kui ravijärjekord on pikem kui kuus kuud, siis on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud patsienti teavitama teenuse osutamise ajast ja kohast 1 kuu enne tervishoiuteenuse osutamist. Meeldetuletuse mittesaamine patsiendi poolt ei mõjuta broneeringu kehtivust.
 7. Aja broneerimisega patsient kinnitab, et ta on läbi lugenud kogu tervishoiuteenuse osutaja poolt koduleheküljel avaldatud informatsiooni broneeritud tervishoiuteenuse, tervishoiuteenusele eelnevate ja järgnevate patsiendi kohustuste (näit tilkade kasutamise kohustuse) ja tegevuspiirangute kohta ning et patsient on võtnud endale kohustuse täita nimetatud patsiendi kohustusi ja tegevuspiiranguid.
 8. Aja broneerimisega patsient kinnitab, et ta annab nõusoleku tervishoiuteenuse osutamiseks.
 9. Aja broneerimisega patsient kinnitab, et ta on teadlik tervishoiuteenuse olemusest, otstarbest, kasutatavatest diagnostilistest ja ravimeetoditest, tervishoiuteenuse võimalikest ohtudest ja tagajärgedest, teistest võimalikest ja alternatiivsetest analoogsetest tervishoiuteenustest ning tervishoiuteenusega kaasnevatest riskidest.
 10. Aja broneerimisega patsient kinnitab, et teda on informeeritud ning ta on aru saanud asjaolust, mille kohaselt tervishoiuteenuse osutaja ei garanteeri tervishoiuteenuse edukust ja patsiendi täielikku paranemist ning et tervishoiuteenuse osutamise käigus eksisteerivad tüsistuste võimalused ja muud ettenägematud asjaolud.
 11. Vastuvõtule tuleb patsiendil saabuda vähemalt 10 minutit enne broneeritud aega, käies eelnevalt läbi registratuurist. Registratuuris kontrollitakse Broneerimissüsteemis esitatud andmete õigsust.
 12. Broneeritud teenuse kasutamata jätmisel visiiditasu ei tagastata. Kui patsient tühistab broneeringu või ütleb tervishoiuteenuse osutamise lepingu üles vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega või ei ilmu teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal tervishoiuteenuse osutaja juurde, on tervishoiuteenuse osutajal õigus nõuda patsiendilt järgmisel korral visiiditasu kahekordses suuruses.
 13. Tervishoiuteenuse osutaja võib broneeritud aega ühepoolselt muuta või tühistada töökorralduslikel või muudel mõjuvatel põhjustel (arsti haigestumine vms). Broneeritud aja muutmisest või tühistamisest teavitatakse tervishoiuteenuse osutaja poolt patsienti kasutades Broneerimissüsteemis avaldatud kontaktandmeid. Broneeritud aja muutmisel või tühistamisel pakutakse võimalusel patsiendile uus aeg. Kui patsient ei soovi tervishoiuteenuse osutaja algatusel muudetud aega kasutada, tagastatakse patsiendile tasutud visiiditasu vastavalt tervishoiuteenuse osutaja tingimustele.
 14. Tervishoiuteenuse osutaja poolt ravijärjekorras muudatuse tegemisel on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud patsiendile muudatustest teatama hiljemalt 1 tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.
 15. Patsiendi isikuandmeid kasutatakse tervishoiuteenuse osutaja poolt üksnes patsiendile tervishoiuteenuse osutamiseks ning sellega kaasnevaks tegevuseks (arvete vormistamine jms). Tervishoiuteenuse osutajal on õigus patsiendi andmed edastada tervise infosüsteemile ning töödelda patsiendi isiku- ja muid andmeid põhjendatud ulatuses. Broneerimissüsteemis kontaktisikute andmete avaldamist käsitleb tervishoiuteenuse osutaja patsiendi nõusolekuna pöörduda vajadusel (nt juhul, kui patsiendiga ei saada ühendust) kontaktisikute poole seoses patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega. Silmalaser OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Silmalaser OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
 16. Kaebuste ja ettepanekute esitamise õigus on kõigil tervishoiuteenuse osutaja patsientidel, külastajatel, nende seaduslikel esindajatel, lähedastel jne. Kaebusi ja ettepanekuid saab esitada kirjalikult ning kaebuses peab olema märgitud kaebaja või esindaja nimi, kaebuse aluseks olevad asjaolud, nõue ning tagasiside saamise soov ja viis (posti teel või e-postiga) ning lisatud kontaktandmed.
 17. Kirjaliku kaebuse või ettepaneku võib edastada tervishoiuteenuse osutaja registratuuri või tervishoiuteenuse osutaja juhatajale, saata e-posti teel info@silmalaser.ee või posti teel aadressil Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn. Suuliselt võib ettepaneku esitada vahetult tervishoiuteenuse osutaja töötajatele või juhatajale ning eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist. Anonüümseid ettepanekuid ja kaebusi ei menetleta.
 18. Kõigile kirjalikele ettepanekutele ja kaebustele vastatakse tervishoiuteenuse osutaja poolt mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödudes, avaldajale sobival viisil. Ettepanekud ja kaebused käsitleb tervishoiuteenuse osutaja asutuse juhataja koos töötajatega. Ettepanekud ja kaebused võetakse arvesse tervishoiuteenuse osutaja töö tulevasel korraldamisel ning tegevusplaanide koostamisel.
 19. Tervishoiuteenuse osutaja käsitleb patsiendi poolt Broneerimissüsteemis avaldatud andmeid õigetena. Kui patsiendi isiku kohta on tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemis varasematest vastuvõttudest andmeid (nt kontaktandmed), viiakse need patsiendi poolt Broneerimissüsteemis avaldatud andmetega vastavusse.
 20. Tervishoiuteenuse osutaja jätab endale õiguse Broneerimissüsteemi ja käesolevate kasutustingimuste muutmiseks, vastav teave avaldatakse sel juhul eelnevalt Broneerimissüsteemis ja tervishoiuteenuse osutaja koduleheküljel. Kui patsient jätkab Broneerimissüsteemi kasutamist pärast kasutustingimuste muutmist, loetakse ta uute tingimustega nõustunuks.